Je prísne zakázané

 • poškodzovať porasty, lavice, stoly a prístrešky
 • rušiť nadmerným hlukom ostatných rybárov , zahadzovať ohorky cigariet , nechávať smeti v areáli.
 • Vodenie psov do areálu je možné iba po súhlase prevádzkovateľa.
 • Každý je povinný si svoje smeti zobrať.
 • Pri zakladaní ohňa sa treba vopred dohodnúť so správcom a je prísny zákaz zakladania nových ohnísk v areáli
 • Návštevník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil na jeho majetku v areáli štrkoviska na porastoch, laviciach, stoloch, prístreškoch a pod. ,a to ihneď po jej zistení, v hotovosti oproti potvrdeniu. Inak bude návštevník znášať všetky náklady prevádzkovateľa vynaložené na vymáhanie spôsobenej škody.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly osobných vecí návštevníkov – športových rybárov pri odchode zo štrkoviska pri podozrení z krádeže rýb.
 • K prípadom podozrenia z krádeže prevádzkovateľ privolá hliadku polície. Ak správca zistí krádež rýb, ktoré neboli zaplatené , návštevník je povinný zaplatiť 10 -násobok ceny týchto rýb.
 • V prípade porušenia hore uvedených podmienok rybolovu a ostatných prevádzkových podmienok zo strany návštevníka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie jeho rybolovu a trvalý zákaz vstupu do areálu štrkoviska.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto Rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na informačnej tabuli pri vstupe.
 • Pred začatím rybolovu je každý záujemca povinný si zakúpiť vstupenku u obsluhy.
 • Vstupenka je platná na jedného rybára s dvomi prútmi.(po dohode so správcom je možnosť dokúpenia aj na tretiu udicu.).
 • V cene vstupenky nie je zahrnutá ulovená ryba, ktorá sa platí zvlášť po jej odvážení na záver rybolovu.
 • Rybár je povinný na požiadanie obsluhy predložiť zakúpenú vstupenku ku kontrole.
 • Uhradením vstupného poplatku a vstupom do areálu Štrkoviska Kocka návštevník súhlasí s podmienkami interného rybárskeho poriadku.
 • Vstup neloviacich návštevníkov do areálu je obmedzený: návštevníkom je vstup autom na lovne miesta zakázané, auto si možno odstaviť na parkovisku pre návštevy!